Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Zpracování obecního zpravodaje Provoz webových stránek obce  Poskytování informací na žádost dle 106/1999 Sb. Evidence obyvatel  Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu Místní poplatky Czech Point Personální a mzdová agenda Spisová služba, datová schránka, běžná email.komunikace Pamětní kniha - vítání do života, jubilanti, kronika obce Přidělení č.p. Správní řízení - Povolení kácení stromů Volební agenda Evidence SPZ zaměstnanců pro účely výplaty cestovného Evidence včelstev Střet zájmů Zprávy o pověsti, spolupráce s ostatními správními orgány, soudy, Policií ČR, notáři Legalizace a vidimace Jednotka SDH Zápisy ze zastupitelstva, z jednání Rady obce Knihovna - evidence čtenářů Ubytování pro turisty
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Kombinace Správce+Zpracovatel Kombinace Správce+Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce Kombinace Správce+Zpracovatel Správce Správce Správce Kombinace Správce+Zpracovatel Správce Zpracovatel Správce Správce Správce
Účel zpracování zajištění informovanosti občanů, historické záznamy zajištění informovanosti občanů na žádost Evidence obyvatel obce na žádost Zákon o místních poplatcích přístup do základních registrů - rejstřík trestů, obchodní rejstřík, bodový systém, apod. mzdová a personální agenda vedení spisové agendy obce, vyřizování dokumentů vítání dětí do života, společenská akce, kronika obce žádost, doklad o přidělení č.p. Ochrana přírody a krajiny vedení volební dokumentace pro účely výplaty cestovného evidence včelařů ze zákona o střetu zájmu pro účely sátní správy na vlastní žádost fyzických a právnických osob, příp. pro účely obce lékařské potvrzení o jednotlivých hasičích žádosti, zápisy jednotlivých usnesení, vyřizování dokumentů pro účely vedení místní knihovny, k zapůjčování knihovního fondu hospodaření s obecním majetkem
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
občané obce, povinné výtisky pro knihovny bez osobních údajů široká veřejnost občané obce s trvalým pobytem žadatel, občan, kterému má být zrušen TP poplatníci občané zaměstnanci, zaměstnavatel obecní úřad, zastupitelé členové SPOZ,  nově narozené děti, občané obce občané žadatelé - občané občan obce - volič, člen okrskové volební komise, kandidát, zmocněnec, Petent zaměsntnanci včelaři starosta správní orgány fyzické osoby členové SD obecní úřad, zastupitelé, občané - žadatelé (stížnosti, žádosti, podněty) vedoucí místní knihovny žadatelé
Kategorie osobních údajů datum narození, datum úmrtí, jmenné údaje, popisná čísla fotografie různé dle žádosti rodná čísla, jméno, příjmení, datum narození, datum úmrtí, místo narození, místo úmrtí, rodné příjmení jméno, příjmení, adresa, datum narození jméno, příjmení, datum narození, adresa jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa, doručovací adresa, rodné příjmení, majetkové údaje - výpisy z KN … výkon práce včetně mzdových nároků, údaje o zdravotním stavu zaměstnanců, kvalifikace, praxe,  jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon elektronicky a listinně, jmenné, adresní, datum narození, pamětní kniha: jmenné, datum narození jméno, příjmení, bydliště, kontakt jméno, příjmení, adresa,  základní identifikační údaje, státní občanství, volební právo a jeho případné omezení, číslo dokladu totožnosti, účast při hlasování, osobní údaje členů OkVK k odměňování, u kandidátů a zmocněnců identifikační údaje dle kandidátní listiny a českého prohlášení kandidáta, v případě petentů u nezávislých kandidátů identifikační údaje dle náležitostí petice. jméno, příjmení, adresa, číslo SPZ, typ auta, spotřeba jméno, příjmení včelaře, bydliště, počet včelstev, kontakt jméno, příjmení, adresa, datum narození, funkce, majetkové poměry jméno, příjmení, datum narození, adresa jméno, příjmení, datum narození, místo narození, adresa, číslo OP, cestovního dokladu jméno, příjemní, datum narození, bydliště, způsobilost k výkonu, kontakt  jméno, příjmení, adresa, datum narození, email, telefon, podpis jméno, příjmení, adresa, narození jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců široká veřejnost široká veřejnost žadatel občané obce s trvalým pobytem žadatel, občan, kterému má být zrušen TP referent, starosta žadatel zaměstnanec, zaměstnavatel, zpracovatel mzdové agendy zaměstnanci, zastupitelé členové SPOZ, pamětní kniha, volně na obecních akcích referent, starosta, žadatel zastupitelstvo, starosta, obecní úřad členové okrskových volebních komisí, kontrolní orgány - krajský úřad, Státní volební komise ZO, kontrolní a finanční výbor, referent včelaři, občané ZO občané občané, starosta, místostarosta členové SD Rada obce, ZO, žadatelé vedoucí místní knihovny, čtenáři nájemci, žadatelé 
Doba uchování osobních údajů trvale dle konkrétních vyvěšovaných dokumentů  - úřední deska… 5 let 50 let 5 let 5 let 1 rok 50 let dle spisového řádu obce pamětní kniha: trvale; pracovní seznam - uchování týden po akci po dobu existence rd 5 let kandidátní listiny a související dokumenty 10 let; ostatní volební dokumentace 5 let po dobu mandátu starosty, po dobu trvání zam.poměru 5let po dobu mandátu 10let 10let 10let 10 let 10let 5 let
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
e c c c c c c c c e c c c e c c c c e c e e
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   Tiskový zákon Zákon o obcích č. 128/2000 Sb., Tiskový zákon Zákon č. 106/1999 Sb. Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel Zákon č. 133/2000 Sb., zákon o místních poplatcích  Zákon o místních poplatcích č. 565/1990 Sb. Zákon o registrech obyvatel, Zákon o základních registrech Zákoník práce 262/2006, zákon č. 435/2004 o zaměstnanosti, zákon č. 312/2002 Sb. o úřednících ÚSC, zákon č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví, občanský záioník  č. 89/2012 Sb., a ostatní zákony a právní předpisy, nařízení vztahující se ke mzdové a personální agendě Zákon o archivnictví 499/2004 Sb. § 36 a) ZOB, zákon o kronikách  Zákon o obcích, par. 31 a) Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. Zákony č. 247/1995 o volbách; 130/2000 Sb.; 491/2001 Sb., 62/2003 Sb., 275/2012 Sb. a prováděcí právní předpisy k volebním zákonům. Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. Zákon č. 299/2017 o rostlinolékařské péči Zákon o střetu zájmů 159/2006 Sb. zák. č. 273/2008 Sb., o Policii ČR a další Zákon č. 21/2006 o ověřování Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně Zákon o archivnictví 499/2004 Sb. Zákon č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě Zákon o obcích 128/2000 Sb.
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí ne NE zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? internet, osobní dodání, kroniky x x x x Evidence obyvatel x X X x x X X X X X X X X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE