Oznámení o místě a termínu konání voleb

Volby do zastupitelstev obcí a senátu se uskuteční dle Rozhodnutí prezidenta republiky (viz Sbírka zákonů č. 85/2018 Sb. ze dne 23. 5. 2018)

  • v pátek 5. října 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin,
  • v sobotu 6. října 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

KDO MŮŽE VOLIT

Právo volit má občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň druhý den voleb, tj. 6. 10. 2018, dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu (EU), který nejpozději druhý den voleb, tj. 6. 10. 2018, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. Tuto skutečnost prokáže každý volič ve volební místnosti předložením platného dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas České republiky, cizinci předloží průkaz o povolení pobytu).

Překážkami ve výkonu volebního práva pro volby do zastupitelstev obcí je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu), zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa), nebo výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.

SEZNAMY VOLIČŮ

Stálý seznam voličů vede obecní úřad pro voliče, kteří jsou v této obci přihlášeni k trvalému pobytu. Voliče, který není státním občanem České republiky, zapíše na jeho vlastní žádost obecní úřad do dodatku stálého seznamu voličů vedeného jen pro volby podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí, jestliže tento volič prokáže státní občanství státu (EU) a dále přihlášení se k trvalému pobytu v obci. Do dodatku stálého seznamu voličů se mohou nechat zapsat voliči jiných členských států EU s Povolením k trvalému pobytu (§ 87g zákona č. 326/1999 Sb.) a Přechodným pobytem občana Evropské unie (§ 87a zákona č. 326/1999 Sb.) na území ČR.

Členskými státy EU jsou: Belgické království, Bulharská republika, Dánské království, Estonská republika, Finská republika, Francouzská republika, Chorvatská republika, Irsko, Italská republika, Kyperská republika, Litevská republika, Lotyšská republika, Lucemburské velkovévodství, Maďarská republika, Nizozemské království, Polská republika, Portugalská republika, Rakouská republika, Republika, Malta, Republika Slovinsko, Rumunsko, Řecká republika, Slovenská republika, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Spolková republika Německo, Španělské království a Švédské království. Občan jiného členského státu EU, který o zápis do dodatku již jednou požádal pro některé předchozí volby do zastupitelstev obcí, v něm zůstává zapsán, aniž by musel svoji žádost pro každé volby opakovat. Z dodatku lze voliče vyškrtnout jen na jeho vlastní žádost nebo z důvodu pozbytí práva volit (ukončení pobytu na území ČR nebo úmrtí).

Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadě ověřit, zda je zapsán v seznamu; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Dva dny přede dnem voleb, tj. 3. 10. 2018 v 16:00 hodin, obecní úřad seznam včetně dodatku uzavře.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY

Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstev obcí NEVYDÁVAJÍ. Volič hlasuje ve volebním okrsku, kde je zapsán ve výpisu ze stálého seznamu voličů (nebo z dodatku ze stálého seznamu voličů).

VOLBA DO PŘENOSNÉ HLASOVACÍ SCHRÁNKY

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Požadavky na hlasování do přenosné hlasovací schránky, (v nichž uvedete jméno, příjmení voliče, adresu trvalého pobytu, tel. kontakt na voliče), můžete zasílat na e-mail: ou@obec-lopenik.cz nebo hlásit na tel.: +420 572 646 900, +420 572 646 956, +420 724 179 029

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ

Po obdržení hlasovacího lístku a úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno (uvedeno na hlasovacím lístku).