Program pro poskytování dotací z rozpočtu obce Lopeník

  1. Základní principy a vymezení pojmů

Pravidla upravují poskytování dotací z rozpočtu obce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.

Poskytovatelem dotace je obec Lopeník, č. 211, 687 67 Březová, IČ 00542245, zastoupená starostou obce.

Dotací se rozumí dotace z rozpočtu obce na stanovený účel a jedná se o účelově vázané prostředky, které musí být vyčerpány a vyúčtovány v daném roce (je možno stanovit vyjímky vyúčtování do dalšího roku)í

  1. Účel a důvody

 

Finanční prostředky jsou určeny na podporu aktivit v oblasti sportu, sociální, práce s dětmi, spolupráce se seniory a spolkové činnosti. Cílem je širší a kvalitnější nabídka aktivit ve výše uvedených oblastech.

III. Objem finančních prostředků

 

Celkový objem finančních prostředků je limitován možnostmi obce a schváleným objemem rozpočtových prostředků pro účely podpory v daném roce.

  1. Kritéria pro stanovení výše dotace

 

Pro stanovení výše dotace se stanovují následující kritéria:

– žadatel vykonává pravidelně aktivní činnost v oblasti, na kterou žádá o dotaci

– zavazuje se vykonávat veřejně prospěšnou činnost a to pravidelně nebo jednorázového charakteru

  1. Okruh způsobilých žadatelů

 

Žadatelem mohou být fyzické osoby, právnické osoby, zájmová sdružení, které splňují daná kriteria  a vykonávají svou činnost na území obce Lopeník. V oblasti sociální není územní činnost podmínkou.

  1. Lhůty a podmínky pro podání žádosti a pro rozhodnutí o žádosti

 

Lhůta pro podání žádosti: průběžně, nejpozději do 20. 11. roku předcházejícímu roku, na který je dotace žádána.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: průběžně, nejpozději do 31.12. roku, ve kterém byla žádost podána

Žádosti se podávají výhradně na předepsaném formuláři včetně všech příloh nejpozději poslední den lhůty pro podání žádosti.

Žadatel žádost doručí na obecní úřad Lopeník, č. 211, 687 67 Březová.

 

 

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce
Formulář: Žádost o dotaci z rozpočtu obce
Formulář – vyučtování, soupis dokladů