Pozvánka na 9. veřejné zasedání zastupitelstva obce Lopeník, které se koná ve společenské místnosti
budovy č.p. 215 Lopeník – ve čvrtek  14. 1. 2015 v 18.00 hodin

Program:

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Kontrola usnesení z 8. veřejného zasedání ZO Lopeník

3. Projednání podání žádosti o dotaci MMR ČR z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova v      roce 2016, Dotační titul č. 5 – Podpora obnovy místních komunikací

4. Projednání podání žádosti o dotaci Zlínského kraje z Programu na podporu obnovy venkova,                Dotační titul č. 1 – Projekty na obnovu obecního majetku

5. Projednání žádosti o bydlení

6. Různé

7. Diskuze

8. Závěr

Pozvánka
Usnesení