1. veřejné zasedání zastupitelstva obce Lopeník, se koná ve společenské místnosti budovy č.p. 215 Lopeník – v pátek 12. 12. 2014 v 18.00 hodin
Program:
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Projednání záležitostí týkající se obecní kroniky
3. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2015
4. Projednání rozpočtového výhledu na léta 2016-2020
5. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 4/2014
6. Projednání dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě a žádosti o vyslovení souhlasu s dodatkem – město Uherský Brod
7. Projednání možnosti odkupu pozemků v k. ú. Lopeník, p.č. 834/3 a 835/2
8. Projednání nákupu a instalace poměrových měřičů tepla pro budovu č.p. 215
9. Projednání žádostí o finanční příspěvek – Fond Rafael dětem, Centrum pro zdravotně postižené ZK, o.p.s
10. Různé
11. Diskuse
12. Závěr

Pozvánka
Usnesení