Pozvánka

na 21. veřejné zasedání zastupitelstva obce Lopeník, které se koná ve společenské místnosti budovy č.p. 215 Lopeník – ve čtvrtek 17. 5. 2018 v 18.00 hodin

Program:

 1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 2. Kontrola usnesení z 20. veřejného zasedání ZO Lopeník
 3. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 2/2018
 4. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
 5. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2017
 6. Projednání účetní uzávěrky za rok 2017
 7. Projednání došlých žádostí o změnu územního plánu obce Lopeník
 8. Projednání záměru na prodej spoluvlastnického podílu 1/6 pozemků parc.č. 156/3o výměře 394m2, st 404 o výměře 47 m2, st 452/1 o výměře 21 m2 zapsaných na LV 573 v k.ú. Lopeník
 1. Projednání záměru propachtování pozemku parc.č. 1397 o výměře 471m2, 1397 o výměře 317m2, 1335/1 o výměře 34812 m2 zapsaných na LV 10001 v k.ú. Lopeník
 2. Projednání možnosti nákupu pozemků parc.č. 1595/14 a 1595/15 v k.ú. Lopeník
 3. Různé
 4. Diskuze
 5. Závěr
Pozvánka
Usnesení