Téměř dvěma miliony korun přispělo letos Ministerstvo pro místní rozvoj na obnovu místní komunikace „Ke Zvonici“. Díky dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, podprogramu Podpora obnovy místních komunikací tak byly financovány cca dvě třetiny celkových nákladů této akce, které se vyšplhaly na bez mála 3 miliony korun. Potřebná spoluúčast byla financována z obecního rozpočtu. V rámci projektu došlo k odfrézování dosavadního již opotřebovaného asfaltového povrhu, srovnání a zhutnění podkladních vrstev, rekonstrukci a zkapacitnění nevyhovujících propustků odvodnění, položení nového asfaltového koberce a zhotovení krajnic z asfaltového recyklátu. Podařilo se tedy kompletně zrekonstruovat již druhou z mnoha obecních cest, které jsou všeobecně ve špatném stavu. Ve snaze získávat další prostředky z dostupných dotačních titulů na jejich opravy hodláme pokračovat také v budoucnu.

Roman Buček