Pozvánka na 8. veřejné zasedání zastupitelstva obce Lopeník, které se koná ve společenské místnosti
budovy č.p. 215 Lopeník – v pátek  11. 12. 2015 v 18.00 hodin

Program:

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Kontrola usnesení z 7. veřejného zasedání ZO Lopeník

3. Projednání návrhu rozpočtového opatření 6/2015

4. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2016

5. Projednání a schválení  nové obecně závazné vyhlášky Obce Lopeník č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

6. Projednání a schválení  nové obecně závazné vyhlášky Obce Lopeník č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem.

7. Různé

8. Diskuze

9. Závěr

Pozvánka
Usnesení