Pozvánka

na 23. veřejné zasedání zastupitelstva obce Lopeník, které se koná ve společenské místnosti budovy č.p. 215 Lopeník – ve čtvrtek 13. 9. 2018 v 18.00 hodin

Program:

  1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2. Kontrola usnesení z 22. veřejného zasedání ZO Lopeník
  3. Projednání dražební vyhlášky č.166 DD 309/18-3
  4. Projednání návrhu kupní smlouvy na odprodej ideální 1/6 pozemků parc.č. 156/3o, parc. č. st 404 a parc.č. st 452/1  zapsaných na LV 573 v k.ú. Lopeník  společnosti E.ON Česká republika s.r.o.
  5. Různé
  6. Diskuze
  7. Závěr
Pozvánka
Usnesení