Pozvánka na 10. veřejné zasedání zastupitelstva obce Lopeník, které se koná ve společenské místnosti
budovy č.p. 215 Lopeník – ve pátek 8. 4. 2016 v 18.00 hodin

Program:

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Kontrola usnesení z 9. veřejného zasedání ZO Lopeník

3. Projednání návrhu rozpočtového opatření č.1/2016

4. Informace o podaných žádostech o dotace

5. Projednání návrhu na změnu způsobu vytápění v budově č.p. 211

6. Různé

7. Diskuse

8. Závěr

Pozvánka
USNESENÍ