P o z v á n k a

na 17. veřejné zasedání zastupitelstva obce Lopeník, které se koná ve společenské místnosti budovy č.p. 215 Lopeník

– ve čtvrtek  20. 7. 2017 v 18.00 hodin

Program:

 1. Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
 2. Kontrola usnesení z 16. veřejného zasedání ZO Lopeník
 3. Rozpočtové opatření č. 3/2017
 4. Projednání přijetí schválené dotace na opravu místní komunikace „Horní cesta“
 5. Projednání smlouvy o dílo s výhercem výběrového řízení SVS Correct Bílovice, s.r.o.
 6. Projednání nabídky spolufinancování ze strany KB, a.s.
 7. Projednání možnosti nákupu pozemků parc. č. 803/4, 791/1, 799, 805/1, 789 a parc. č. st. 305 včetně stavby na ní stojící
 8. Projednání možnosti nákupů pozemků parc. č. 790/12, 688/7 a 790/13
 9. Projednání žádosti o příspěvek na 57. ročník Kopaničářských slavností ve Starém Hrozenkově
 10. Různé
 11. Diskuze
 12. Závěr
Pozvánka
Usnesení