Pozvánka

na 10. veřejné zasedání zastupitelstva obce Lopeník, které se koná ve společenské místnosti budovy č.p. 215 Lopeník – ve středu 18. 6. 2020 v 18.00 hodin

  1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2. Kontrola usnesení z 9. veřejného zasedání ZO Lopeník
  3. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
  4. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2019
  5. Projednání účetní uzávěrky za rok 2019
  6. Různé
  7. Diskuze
  8. Závěr
Usnesení