Pozvánka na 5. veřejné zasedání zastupitelstva obce Lopeník, které se koná ve společenské místnosti
budovy č.p. 215 Lopeník – ve čtvrtek 27. 8. 2015 v 18.00 hodin

Program:
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení ze 4. veřejného zasedání ZO Lopeník
3. Projednání návrhu rozpočtového opatření č.4/2015
4. Schválení podpisu smlouvy na realizaci projektu „Výsadba ovocného sadu v obci Lopeník“ s vítězem výběrového řízení
5. Projednání záměru na vybudování sběrného dvora
6. Informace o možnosti získání dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr

Pozvánka
Usnesení