Pozvánka na 4. veřejné zasedání zastupitelstva obce Lopeník, které se koná ve společenské místnosti
budovy č.p. 215 Lopeník – v pátek 12. 6. 2015 v 18.00 hodin

Program:
1. Zahájení, schválení programu
2. Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
3. Kontrola usnesení z 3. veřejného zasedání ZO Lopeník
4. Projednání návrhu na pojištění obecního majetku
5. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 3/2015
6. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
7. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2014
8. Projednání účetní uzávěrky za rok 2014
9. Různé
10. Diskuse
11. Závěr

Pozvánka
Usnesení