Pozvánka na 13. veřejné zasedání zastupitelstva obce Lopeník, které se koná ve společenské místnosti
budovy č.p. 215 Lopeník – ve čtvrtek 8. 9. 2016 v 18.00 hodin

Program:

1.    Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu

2.    Kontrola usnesení z 11. veřejného zasedání ZO Lopeník

3.    Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 3/2016

4.    Seznámení s cenovou nabídkou na vytápění budovy OÚ – Lopeník č.p. 211 prostřednictvím fotovoltaického systému

5.    Projednání smlouvy o bezúplatném převodu pozemků parcel. č. 1574, 1575, 1578, 1579, 1580, a 1581 v k.ú. Lopeník z vlastnictví  ČR – UZSVM do vlastnictví Obce Lopeník

6.    Projednání darovací finačního daru Zlínského kraje Obci Lopeník

7.    Různé

8.    Diskuse

9.    Závěr

Pozvánka
Usnesení