INFORMACE

o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Lopeník

Obecní úřad Lopeník v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lopeník, svolaného dosavadním starostou obce Romanem Bučkem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: Obec Lopeník – společenská místnost budovy č.p. 215
Doba konání: 1.11.2018, 17:00 hod
Navržený
program:
 1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Volba starosty a místostarosty
  1. určení počtu místostarostů
  2. určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
  3. určení způsobu volby starosty a místostarosty
  4. volba starosty
  5. volba místostarosty
 1. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  1. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  2. volba předsedy finančního výboru
  3. volba předsedy kontrolního výboru
  4. volba členů finančního výboru
  5. volba členů kontrolního výboru
 1. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
 2. Jmenování určeného člena zastupitelstva  v oblasti územního plánování
 3. Diskuse

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

V Lopeníku, dne 22.10.2018

Pozvánka
Usnesení