Pozvánka na 7. veřejné zasedání zastupitelstva obce Lopeník, které se koná ve společenské místnosti
budovy č.p. 215 Lopeník – ve čtvrtek 24. 11. 2015 v 19.00 hodin

Program:
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení z 6. veřejného zasedání ZO Lopeník
3. Projednání návrhu odkupu podílu 1/16 nemovitostí zapsaných na LV č. 350 k.ú. Lopeník                     v elektronické dražbě konané dne 25.11.2015
4. Různé
5. Diskuse
6. Závěr

Pozvánka
Usnesení