P o z v á n k a

na 18. veřejné zasedání zastupitelstva obce Lopeník, které se koná ve společenské místnosti budovy č.p. 215 Lopeník

– ve středu  11. 10. 2017 v 18.00 hodin

Program:

  1. Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
  2. Kontrola usnesení z 17. veřejného zasedání ZO Lopeník
  3. Rozpočtové opatření č. 4/2017
  4. Projednání nabídky odprodeje spoluvlastnického podílu 5/24 obci Lopeník na parc.č. 647/20, 647/75, 647/102, 647/103, 647/112 a 647/113 v k.ú. Lopeník
  5. Různé
  6. Diskuze
  7. Závěr
Pozvánka
Usnesení