Pozvánka  na 14. veřejné zasedání zastupitelstva obce Lopeník,

které se koná ve společenské místnosti budovy č.p. 215 Lopeník – ve středu. 22. 2. 2017 v 18.00 hodin

Program:

  1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  1. Kontrola usnesení z 13. veřejného zasedání ZO Lopeník
  1. Projednání výroční zprávy za rok 2016 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
  1. Projednání změny položky podle zákona č. 187/2016 Sb. ve schváleném rozpočtu na rok 2017
  1. Projednání žádosti Informačního střediska Moravských kopanic, o.p.s. o finanční příspěvek
  1. Projednání žádosti o zřízení nové autobusové zastávky na parc. č.1984/2 v k.ú. Lopeník
  1. Projednání dražební vyhlášky č.j.: 069 EX 537/02-127
  1. Různé
  1. Diskuze
  1. Závěr
Pozvánka
Usnesení