Pozvánka na 11. veřejné zasedání zastupitelstva obce Lopeník, které se koná ve společenské místnosti
budovy č.p. 215 Lopeník – ve čtvrtek 9. 6. 2016 v 18.00 hodin

Program:

1.    Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu

2.    Kontrola usnesení z 10. veřejného zasedání ZO Lopeník
3.    Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 2/2016

4.    Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015

5.    Projednání závěrečného účtu obce za rok 2015

6.    Projednání účetní uzávěrky za rok 2015

7.    Schválení darovací smlouvy ¾ pozemku parc.č. 1544/12 v k.ú. Lopeník pro obec Lopeník

8.    Projednání a schválení nové směrnice Spisový a skartační řád obec Lopeník

9.    Různé

10.    Diskuse

11.    Závěr

Pozvánka
Usnesení